План реалізації:

 

Заходи

Термін

Ресурси, фінансування

Відповідальні

1

Вивчення стану успішності учнів

Щорічно     

Вересень-жовтень

 

Телюра Н.В

Яворська Л.К.

2

Участь учнів у Всеукраїнській олімпіаді з базових дисциплін

Щорічно

згідно з оголошеними термінами

Шкільний ресурс, батьківські кошти

Корсун Ж.М.

3

Проведення предметних тижнів

Щорічно  згідно з оголошеними термінами

Шкільний ресурс

Корсун Ж.М.

4

Робота шкільного наукового товариства «Думка»,

Робота в структурі МАН

Щорічно 

Шкільний ресурс, спонсорські, батьківські кошти

Корсун Ж.М.

5

Співпраця з вишами: Полтавським університе-том економіки і торгівлі, Полтавським національ-ним педагогічним універ-ситетом ім. В.Г.Короленка, Кременчуцьким політехні-чним університетом, Пол-тавською державною аг-рарною академією, Усти-мівською науково-дослі-дною станцією

Постійно

Шкільний ресурс, спонсорські кошти

Корсун Ж.М.

6

Участь у Всеукраїнських конкурсах: «Кенгуру», «Левеня», «Математич-ний конкурс ім. М.В. Ост-роградського», «Лелека» та ін.

Щорічно  згідно з оголошеними термінами

Батьківські  кошти, спонсорські кошти

Корсун Ж.М.

7

Моніторинг реалізації проекту

Щорічно 

Шкільний ресурс

Телюра Н.В.

Яворська Л.К.

8

Висвітлення роботи у ЗМІ

Постійно

Шкільний ресурс

Корсун Ж.М.

 

Очікувані результати:

- зростання якості  знань учнів;

- удосконалення фахової майстерності учителів;

- збільшення кількості учнів-переможців олімпіад і просвітницьких конкурсів;

- збереження і збільшення контингенту учнів;

- зростання загальної культури учасників навчально-виховного процесу.

 

 

Очікувальні результати виконання плану розвитку

Глобинської гімназії № 1 ім. В. Є. Курченка

на 2011-2016 р.р.

Прогнозується досягти таких результатів:

-  зросте рівень загальної культури учасників навчально-виховного процесу;          

- зросте кількість учнів, свідомо зайнятих суспільно-корисною діяльністю;          

- зросте якість  знань учнів з базових дисциплін;

- збільшиться кількість учнів – переможців олімпіад і просвітницьких конкурсів;

 - збільшиться кількість учителів, які втілюють ідею забезпечення всебічного  розвитку дитини як особистості;

 - зросте кількість батьків – активних учасників шкільного життя;

- зменшиться кількість педагогічно занедбаних дітей;

- збережеться мережа класів на рівні 25, контингент учнів – не менше 600  

  чоловік;

- зменшиться рівень захворюваності дітей;

- зросте рівень матеріально-технічного забезпечення школи.

 

1.2.            Поширення Інтернет технологій

 

  Велику увагу адміністрація Глобинської гімназії №1 ім. В.Є.Курченка приділяє поширенню інтернет-технологій, адже нинішнє суспільство називають інформаційним, в якому головним продуктом виробництва є інформація та знання.

Інформатизація та комп’ютеризація вимагають від людини нових знань, умінь та навичок, які будуть адаптовані до умов інформаційного суспільства. Особлива роль нині відводиться мережі Інтернет – засобу розповсюдження інформації, середовища співпраці та спілкування людей, що є найбільшою та популярною комп’ютерною мережею, яка відкриває широкі можливості ефективного її використання в освіті. Надання різноманітних освітніх послуг, навчальної інформації, відкриття широких можливостей використання різноманітних ресурсів мережі Інтернет, включаючи дистанційні олімпіади і конкурси, бібліотеки, текстові сховища, інтерактивні енциклопедії та словники, перекладачі, віртуальні музеї та виставки і т. ін. є надзвичайно важливими у підготовці майбутнього фахівця. Розвиток ІКТ у навчальному процесі, їх використання надало можливість навчання у будь-який час, з будь-якого місця, в якому організовано доступ до Інтернет. Розвиток олімпіадного руху в Україні, конкурсів, наприклад, «Соняшник», «Учитель-новатор» та ін., завдячуючи Всесвітній павутині, дає можливість бути присутнім та брати участь в усіх олімпіадах, конкурсах. Використання Інтернет-технологій знімає територіальні обмеження і відкриває необмежені можливості участі в дистанційних заходах для всіх бажаючих.

 Використання ІКТ дозволяє значно поліпшити процес пошуку та одержання необхідного видання читачу електронної бібліотеки. Віртуальні музеї використовуються в освітній діяльності, забезпечуючи доступ до всіх необхідних експонатів. Використання ресурсів Інтернет у підготовці майбутнього фахівця полягає в тому, що гімназистам не просто надаються технічні засоби, але й здійснюється навчання думати, здійснювати пошук шляхів реалізації певної проблеми, колективне її обговорення та прийняття рішення, що дає можливість колективно та індивідуально навчатися, формувати власну поведінку, обирати розв’язок реалізації різноманітних ситуацій. Вивчаючи історію, культуру, науку  за допомогою віртуальних середовищ, створюється можливість не тільки їх вивчення та власного забезпечення культури, знань, світогляду, а й можливість спостерігати за тим, як це роблять інші, вивчати чужі проекти, брати участь у реалізації колективних проектів, їх редагуванні та конструюванні, що реально збагачує та розширює знання учнів.