ВІДДІЛ ОСВІТИ, СІМ’Ї ТА МОЛОДІ ГЛОБИНСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВІ ГОРИЗОНТИ ОСВІТИ УКРАЇНИ

 

 

ГЛОБИНСЬКА ГІМНАЗІЯ №1

 ІМ. В.Є.КУРЧЕНКА

 

ЕКСПРЕС-ДАЙДЖЕСТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛОБИНЕ

2013

 

ЗМІСТ

 

Вступ………………………………………………………………………….…..….3

Розділ 1. Інновації у Глобинській гімназії №1 ім. В.Є.Курченка………….….....4

1.1.             Моделювання школи майбутнього за допомогою укладання плану розвитку……………………………………………………………….…..….4

1.2.             Поширення Інтернет технологій…………………………………….…….17

1.3.             Формування інтересу в учнів до навчання…………………………....…. 18

1.4.             Модернізація освітнього середовища ………………………………..….. 20

1.5.             Власний шлях в інноваційній експериментально-дослідницькій діяль-ності…………………………………………………………………………21

1.6.             Підтримка роботи з обдарованими і талановитими дітьми і молоддю…27

1.7.             Дослідницько-експериментальна та інноваційна діяльність вчителів….32

1.8.             Нові навчальні курси………………………………………………………38

1.9.             Модернізація шкільної бібліотеки………………………………………..38

Розділ 2. Зміни у навчальному закладі за останній рік  .………………………39

2.1.    Напрямок модернізації навчального закладу ……………………………39

2.2.    Початкова школа – основа шкільної освіти ……………………………..41

2.3     Ми – у відкритому світі …………………………………………………..46

2.4.    Навчання педагогічних працівників ……………………………………..47

2.5.    Впровадження здоров’язберігаючих факторів ………………………….49

2.6.    Профільне навчання ………………………………………………………52

2.7.    Психологічний супровід навчально-виховного процесу  ………………52

2.8.    Результати участі в ЗНО ………………………………………………….54

2.9.    Молодіжні громадські організації ……………………………………….56

2.10.  Підвищення економічної компетентності управлінців …………………58

2.11.  Конкурси творчих робіт школярів ……………………………………….60

2.12.  Пропедевтичні курси з інформатики……………………………………..61

2.13.  Методичні посібники на допомогу вчителям і учням ………………….64

2.14.  Наші традиції………………………………………………………………65

2.15.  Організація  підвозу учнів та вчителів   …………………………………67

Розділ 3.  Напрацювання школи для впровадження в районі, області ……….68

3.1.    Програма енергозбереження………………………………………………68

3.2.    Узагальнення матеріалів про голодомор   ……………………………….68

Розділ 4. Стратегічні завдання   …………………………………………………72

Розділ 5. Педагоги-лідери та найуспішніші учні гімназії   ……………………72  

Додатки ………………………………………………………………………….. 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Освіта сьогодні покликана займатись особливим духовним творенням — готувати нову людину - громадянина України, якому притаманні такі риси, як національна самоповага і патріотизм, гуманність і добропорядність, компетентність і волелюбність, який високо цінує ідеали демократи, свободи, справедливості. Щоб відповідати високим стандартам і вимогам нової епохи, сучасній людині необхідні знання в широкому спектрі галузей, вона повинна вміти засвоювати все нові й нові способи та види діяльності. Сучасна школа має створювати умови для саморозвитку, самоствердження, самореалізації особистості. Умови, за яких дитина може проявити не лише інтелектуальну компетентність, але й компетентність соціальну.

Аналіз організації освітнього процесу в нашому навчальному закладі та усвідомлення проблем розвитку загальної середньої освіти в Україні на сучасному етапі викликали необхідність розробити План розвитку Глобинської гімназії №1 ім. В.Є.Курченка на період 2011-2016 років з метою реалізації місії закладу: створення умов для всебічного розвитку особистості, творчої самореалізації молоді, виховання покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти.

Державна політика у сфері освіти в питаннях навчання та виховання підростаючого покоління визначає систему освіти, яка має забезпечити умови для інтелектуального, соціального, морального та фізичного розвитку учнів, тим самим виховуючи всебічно розвинену особистість, здатну реалізувати себе в повній мірі у дорослому житті, виховати конкурентоспроможну особистість, яка має попит на сучасному ринку праці.

У своїй роботі адміністрація та педагогічний колектив гімназії керуються Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про Державну національну програму «Освіта» («Україна XXI століття»), «Про загальну середню освіту», «Про Національну доктрину розвитку освіти», відповідними Указами Президента України, Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Національною доктриною розвитку освіти, "Концепцією інформатизації України", "Концепцією профільного навчання в старшій школі", "Державною програмою "Вчитель", Державним стандартом базової і повної середньої освіти та Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів для початкової, основної та старшої школи.

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1

ІННОВАЦІЇ У ГЛОБИНСЬКІЙ ГІМНАЗІЇ №1 ІМ. В.Є. КУРЧЕНКА

 

1.1.Моделювання школи майбутнього за допомогою укладання плану розвитку

 

Глобинська гімназія № 1 ім. В.Є.Курченка має майже 140-річну історію, але як будь-який  прогресивний заклад потребує оновлення змісту і форм діяльності. Рішенням  сьомої сесії  четвертого скликання Глобинської районної ради від 24.06.2003р. Глобинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ім. В.Є. Курченка була реорганізована в навчальний заклад нового типу – Глобинську гімназію. Школу ліцензовано 20.09.2012 року реєстр. номер 021022. Статут школи обговорено і затверджено на конференції колективу гімназії 18.06.2003 року та зареєстровано державним реєстратором 03.03.2005р., свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи № 586112, серія АОО від 19.07.1994р. Навчальний заклад працює за п’ятиденним режимом.  Станом на 1.05.2013р. у гімназії функціонує 23 класи, у яких навчається 527 учнів.

У травні 2011 року творчою групою було розроблено «План розвитку Глобинської гімназії №1 ім. В.Є.Курченка на 2011-2016р.р.». Цей план є документом, яким протягом 5 років керується колектив гімназії  при організації своєї діяльності. Він був обговорений та затверджений на засіданні педагогічної ради (протокол № 5 від 26.05.2011р.) і погоджений з районним відділом освіти.

Координатор плану розвитку школи:

-    Скляр Катерина Іванівна, директор Глобинської гімназії № 1 ім. В.Є. Курченка  Глобинської районної ради Полтавської області, учитель світової літератури та російської мови.

Склад творчої групи:

-          Телюра Наталія Вікторівна – заступник директора з навчально-виховної ро-боти, «Старший учитель», «Спеціаліст вищої категорії», учитель географії та економіки;  

-          Яворська Людмила Кіндратівна – заступник директора з навчально-виховної роботи, «Старший учитель», «Спеціаліст вищої категорії», учитель біології та хімії; 

-          Корсун Жанна Миколаївна – заступник директора з науково-методичної ро-боти, «Спеціаліст вищої категорії», учитель світової літератури та російської мови;

-          Гордовська Алла Петрівна – заступник директора з виховної роботи, «Спеці-аліст вищої категорії», учитель образотворчого мистецтва;

-           Шаповал Надія Андріївна – «Спеціаліст вищої категорії», «Учитель-мето-дист», учитель української  мови  літератури;

-          Скляр Микола Григорович – «Учитель-методист», «Спеціаліст вищої катего-рії», учитель біології;

-            Тисленко Любов Олексіївна – «Спеціаліст вищої категорії», учитель історії;

-             Трахтенберг Людмила Олексіївна –  секретар.

Експертна група:

-            Хлонь Т.Л. – начальник відділу освіти Глобинської РДА ;

-            Деркач Н.Ф. – завідуюча РМК відділу освіти Глобинської РДА;

-            Лобода С.В. – методист РМК відділу освіти Глобинської РДА;

-            Бугаєць Максим – учень 10-В класу (2010-2011н.р.).

Здійснивши  аналіз діяльності нашого навчального закладу, ми змогли  виділити його сильні і слабкі сторони.

Сильні і слабкі сторони діяльності Глобинської гімназії № 1

 ім. В.Є.Курченка

Сильні сторони

Слабкі сторони

1

Бажання до позитивних умінь й участі у розвитку закладу

Недостатній рівень матеріально-технічної бази школи

2

Творчість педпрацівників, небайду-жість, здатність до інновацій

Недостатнє фінансування закладу

3

Збереження і примноження  традицій закладу

Недосконалість законодавчої бази освіти

4

Постійна робота педпрацівників над самовдосконаленням

Позиція «відбування» у деяких працівників

5

Вищу кваліфікаційну категорію і першу мають 82% педпрацівників

Зниження контингенту учнів

6

Збільшення кількості переможців і призерів олімпіад і просвітницьких конкурсів (на різних рівнях)

Середній вік педпрацівників 48

- 62 роки

7

Підтримка батьківської громади й учнів

 

8

Є додаткові джерела фінансування гімназії

 

9

Зростання матеріально-технічної бази школи

 

10

Зацікавленість місцевої влади у розвитку начального закладу

 

11

Проведений капітальний ремонт актової зали

 

Таким чином, ми змогли окреслити завдання, серед яких перші 5 стали вихідними для написання плану розвитку школи:

1.                  Розвиток особистості.

2.                  Зростання загальної культури.

3.                  Адаптація вихованців до самостійного життя.

4.                  Формування вміння вчити і навчатися.

5.                  Зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

6.                  Впровадження  здоровязберігаючих технологій.

7.                  Створення і підтримка позитивного іміджу закладу.

8.                  Збереження і збільшення контингенту учнів.

Також було розроблено концептуальні засади нашого навчального закладу та програмний комплекс розвитку Глобинської гімназії № 1 ім. В.Є.Курченка.

Концептуальні засади

Глобинської гімназії № 1 ім. В.Є.Курченка

Місія:  Кожній дитині – гідні й необхідні умови розвитку та реалізації свого  потенціалу для власного і суспільного блага.

Цілі:

-          виховувати свідомого громадянина правової суверенної Української держави, формувати повноцінну особистість з міцним здоров’ям і розвиненим почуттям національної гідності, здатної творчо мислити;

-          забезпечити умови для самовдосконалення і самореалізації особистості та оволодіння учнями системою знань;

-          забезпечити відповідний рівень освіченості і виховання підростаючого покоління на історичних, культурних традиціях українського народу, загальнолюдських цінностях, формувати навики самоосвіти, сприяти інтелектуальному саморозвитку;

-          формувати в учнів практичні уміння і навички для науково-дослідної, комерційної діяльності, роботи з сучасною технікою;

-          вивчити психологічні особливості учнів і на їх підставі забезпечити індивідуальний підхід до кожного учня;

-          створити й апробувати нові технології навчання;

-          зміцнювати почуття любові, шанобливості до батьків, сімейного вогнища;

-          формувати екологічну культуру, милосердя, повагу до людей інших національностей, терпимість до різних віросповідань, політичних поглядів;

-          виробити уміння і навики аналізу процесів, що відбуваються в суспільстві, навчити відстоювати особисту позицію й аргументувати власні переконання,дотримуючись культури спілкування;

-          забезпечити необхідний мінімум медико-санітарних знань;

-          сприяти правильному вибору майбутньої професії учнів;

-          навчити не зупинятися на досягнутому, а орієнтуватися на завтрашній день розвитку і саморозвитку.

Принципи:

Законність: діяльність школи, учасників навчально-виховного процесу у рамках нормативно-правового законодавства України в галузі освіти.

Рівний доступ до здобуття якісної освіти: для всіх учнів, незалежно від національності, статі, соціального походження та майнового стану, віросповідання, місця проживання та стану здоров’я, задоволення освітніх потреб відповідно до їхніх інтересів, здібностей і запитів суспільства.

Науковість: відповідність змісту освіти досягненням науки.

-->