2.3     Ми – у відкритому світі

 

Значна увага адміністрації закладу приділяється підготовці вчителя до роботи в інформаційному просторі. 100% вчителів пройшли навчання на курсах ІКТ. Значна частина навчалися за програмою Intel «Навчання для майбутнього». Набуті знання широко використовуються в освітньому процесі. Доступ усіх учасників управління навчальним закладом до інформаційного середовища стала можливою із встановленням комп’ютера в кожному кабінеті адміністратора гімназії, в методкабінеті. Своєчасне внесення інформації до банку даних полегшує ведення статистики, процедур атестації, контролю.

Сайт навчального закладу http://gimnasia1.ucoz.ua/news/ - це наше офіційне представництво в Інтернеті. Школа має електронну пошту, бере участь в Інтернет-проекті «Щоденник.ua». Цього року створено шкільний телеканал «Гімназія TV».

 

 

 

 

2.4.    Навчання педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників — це визначення відпо­відності посаді, що вони обіймають, рівню кваліфікації. Адміні­страція школи систематично проводить роботу з удосконален­ня і посилення стимулюючої ролі атестації у фаховому зростанні педагогічних кадрів. Адже така система оцінювання сприяє утвер­дженню соціальної справедливості, матеріальному і моральному за­охоченню кращих учителів. Під час підготовки до атестації і в пері­од її проведення, спираючись на засади колегіальності, гласності та об'єктивності, адміністрація школи у своїй роботі дотримується таких принципів:

1.    Підготовка до атестації, сам процес та результати спрямовані на утвердження в учителя особистої гідності, на підвищення його авто­ритету не лише перед колективом учителів, а й перед учнями та їхні­ми батьками.

2.    Уся інформація про проведення атестації, склад атестаційної комісії всіх рівнів, зміст кваліфікаційних характеристик є відкритою і доступною для атестованого.

3.    Атестаційна комісія прагне своєчасно виявляти оригінальний досвід роботи окремих учителів, вивчає його і поширює.

4.    Учителі знають свої права на всіх етапах атестації, в тому числі ознайомлені і з вільним вибором кваліфікаційної категорії, на яку во­ни можуть розраховувати.

Проведення атестації значно впливає на формування структури внутрішньошкільного контролю, який спрямовується на вивчення відповідності рівня знань, умінь і навичок учнів державним вимо­гам, вивчення рівня вихованості учнів та їх соціальної адаптації, про­фесійної підготовки вчителів, знання ними основ педагогічної науки, передового і новаторського досвіду.

З метою попередження недоліків у проведенні атестації в навчаль­ному закладі дотримуємося таких етапів:

          • видається наказ по школі про проведення атестації та створення атестаційної комісії;

    приймаються заяви та уточнюються списки працівників, які під­лягають атестації (черговій та позачерговій);

    учителів, які атестуються, знайомлять з наказом по школі про проведення атестації;

     вивчається система, досвід роботи вчителів, які атестуються;

    проводиться нарада з питань атестації, засідання методоб'єднань предметних кафедр;

     організовуються творчі звіти вчителів;

     складаються характеристики на вчителів, які атестуються;

     вчителі ознайомлюються з характеристикою;

    з учителями, які атестуються, проводиться співбесіда, їхня ро­бота оцінюється колективом;

    на засіданні атестаційної комісії розглядаються атестаційні мате­ріали;

    підбиваються підсумки атестації педкадрів за навчальний рік у гімназії;

     узагальнюються матеріали атестації наказом по гімназії.

                Педагогічний колектив закладу розглядає атестацію в єдино­му комплексі з підвищенням професійного рівня і педагогічної майстерності. У зв'язку з цим поширюється передовий педагогічний досвід: уроки-панорами, ярмарки педагогічних ідей, портрет творчого вчителя, підготовка методичних розробок, конкурс «Учитель року», творчі звіти тощо. Атестація педагогічних працівників проводиться згідно і в терміни визначені «Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників» наказ МОН від 06.102010р. №930  Створена наказом директора атестаційна комісія у складі 15 чоловік.

- атестаційна комісія вивчає педагогічну діяльність працівника, що атестується; творчі звіти педпрацівників заслуховуються на засіданнях педради, методичних об’єднань. Атестація проходить безконфліктно;

-  ведеться облік результатів попередніх атестацій,  документація атестаційної комісії.

Кожен педпрацівник має право на  підвищення кваліфікації.

 Ведеться графік проходження курсової перепідготовки   та облік даних про  проходження курсів педпрацівниками.

З метою морального стимулювання у роботі з педкадрами використовується система  заохочення:

- оголошення подяки із записом у трудову книжку;

        - позачергова атестація з підвищення кваліфікаційної категорії;

        - оголошення подяки з порушенням клопотання перед районним відділом освіти про преміювання;

        - нагородження грамотами;

        - подання клопотання про нагородження грамотами та присвоєння педагогічних звань та нагород тощо.

   Педагоги гімназії забезпечені  методичною літературою, інформаційними матеріалами, мають доступ до мережі Інтернет.

   Створено  умови для підвищення фахової майстерності вчителів: участь у роботі районних МО, діють шкільні методичні об’єднання учителів-предметників, аукціони педагогічних ідей, обмін досвідом роботи, випуск методичного інформаційного бюлетеня та ін... Оформлено атестаційний куточок, який знаходиться в доступному місці.

 Учителі гімназії – автори

·         статей: 

-          Шаповал Л.А. «Методика формування інтересу до шкільного предмету хімії у загальноосвітніх школах»  \«IV Менделєєвські читання 2011»\;

-          всеукраїнський науковий семінар «Студентське й учнівське самоврядування: досвід, проблеми та перспективи розвитку 2008»;

-          наукова інтернет-конференції «Завдання і перспективи навчання хімії у профільній школі 2009»;

-          наукова інтернет-конференція «Завдання і перспективи навчання хімії у профільній школі 2010 »

-          регіональний семінар «IV Менделєєвські читання 2011»;

-          IV студентські наукові читання «Passus in scienciam 2011»

·         розробки уроків, позакласних заходів:

-          у «Віснику освітян Глобинщини» :  Сич Л.І., Шаповал Н.А., Гордовська А.П.

-          «Сценарії шкільних свят» Гордовська А.П.