1.5.             Дослідницько-експериментальна та інноваційна діяльність вчителів

 

  Значна увага приділяється дослідницько-експериментальній та інноваційній діяльності вчителів.  Так, співпрацюючи з науковцями Полтавського державного педагогічного університету, Устимівської дослідної станції, педагоги гімназії зі своїми вихованцями  підготували 6 науково-дослідницьких робіт у секціях: агрономії,  української літератури, англійської мови, світової літератури, історії України, біології людини. Чотири   з них стали учасниками ІІ обласного етапу конкурсу-захисту в м.Полтаві. Усі роботи стали призерами конкурсу : ІІ місце зайняли Буренко Ілона у секції агрономія /кер. Скляр М.Г., Бідаш Ю.І.,/, Кір’ян Катерина у секції світова література /кер. Корсун Ж.М./, Тесля Валерія у секції українська література /кер.Проскурня В.А../, дипломом ІІІ ступеня відзначено роботу Шаповал Юлії у секції англійська мова /кер. Міщенко Л.М./.

Науково-дослідницька діяльність вчителів гімназії  обласного рівня

 

·               Тема дослідження: Господарські властивості  окремих сортів пшениці озимої в умовах Глобинського району Полтавської області

Адреса дослідження: Устимівська дослідна станція рослинництва

Документ, яким затверджено експеримент: договір про співпрацю з Устимівською дослідною станцією рослинництва.

Науковий керівник, консультант: Бідаш Юрій Іванович, науковий співробітник Устимівської дослідної станції рослинництва

Термін проведення: щорічно.

Стислий зміст: метою досліджень було визначення найбільш перспективних сортів озимої пшениці, які характеризуються високою урожайністю, зимостійкістю і стабільністю цінних господарсько-біологічних ознак. Предметом досліджень були сорти озимої пшениці, які вирощуються господарствами Глобинського району. Методами досліджень були польові спостереження у відповідності до загальноприйнятих методів вивчення колекційного та селекційного матеріалу  та аналіз даних Управління агропромислового розвитку Глобинської райдержадміністрації.

Дослідження проводились на Устимівській дослідній станції рослинництва в 2010-2012 роках. Матеріалом для досліджень були 8 сортів пшениці м'якої озимої: Білоцерківська напівкарликова, Українка полтавська, Вільшана, Сагайдак, Левада, Диканька, Олеся, та Селянка. Досліди по вивченню сортів проводились в умовах загальноприйнятої агротехніки. Враховуючи результати власних досліджень та аналізуючи статистичну звітність за роки з несприятливими умовами перезимівлі зроблено висновок, що значну частину посівних площ пшениці озимої як окремих господарств, так і району в цілому мають займати перевірені у виробничих умовах високо зимостійкі сорти Досконала, Диканька, Вінничанка, Антонівка, Богдана, Золотоколоса та Сагайдак. Решту посівних площ, передбачених для посіву озимої пшениці, необхідно займати новими високопродуктивними сортами, створеними в умовах Полтавської області Радівонівка, Зелений гай, Кармелюк, Соната.

Рівень експерименту: регіональний.

·               Тема дослідження: Проза Люко Дашвар: засоби творення образів

персонажів

Документ, яким затверджено експеримент: договір з Полтавським національним педагогічним університетом ім.. В.Г.Короленка

Адреса дослідження: Полтавський національний педагогічний університет ім.. В.Г.Короленка

Науковий керівник, консультант: Мелешко Віра Анатоліївна, кандидат філологічних наук, завідуюча кафедрою української літератури Полтавського національного педагогічного університету ім.. В.Г.Короленка

Термін проведення: 2012-2013н.р.

Стислий зміст: Актуальність роботи зумовлена своєрідністю концепції світу, представленої в жіночій українській прозі початку ХХІ ст., потребою відновлення безперервності літературної традиції внаслідок залучення творчості авторів, які залишилися поза увагою літературознавців, наявністю дискусійних положень у зазначених дослідженнях, потребою ґрунтовнішого осмислення поетики й стилю художнього мислення жіночої прози. Мета розвідки: дослідити творчу особистість та індивідуальний стиль авторки на основі перших її романів. Завдання: 1) ознайомитися з поняттям «масової літератури» та тенденціями її розвитку на українському літературному ринку; 2) простежити основні віхи творчої біографії письменниці, формування її як митця слова, з’ясувати, що послужило вирішальним поштовхом для переходу колишньої журналістки в літературу; 3) здійснити комплексний аналіз творів авторки; Наукова новизна роботи полягає у виробленні одного з перших досліджень творчого доробку авторки та її особистості як письменниці. Практичне значення: результати нашої праці можна використати як матеріал для уроку позакласного читання, як інформаційне наповнення для дискусії за прочитаним твором чи творами, їх комплексним або частковим аналізом.

Рівень експерименту: регіональний.

·                         Тема дослідження:  Англіцизми в українському медіа- просторі

   Документ, яким затверджено експеримент: договір з Полтавським  націо-нальним педагогічним університетом ім.. В.Г.Короленка

Адреса дослідження: Полтавський національний педагогічний університет ім.. В.Г.Короленка

Науковий керівник, консультант: Капустян Інга Іванівна, старший вчитель, старший викладач кафедри англійської та німецької філології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка

Термін проведення: 2012-2013н.р.

Стислий зміст: метою роботи є вивчення та аналіз особливостей  функціонування англіцизмів в сучасному медіа-просторі України.

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань:

- дослідити історію входження англіцизмів до системи сучасної української мови;

- з’ясувати способи та причини їх запозичення;

- визначити частоту використання  англіцизмів  у текстах  медіа - сфери;

 -виявити ступінь розуміння населенням значень англіцизмів вилучених із текстів медіа - простору;

- провести опитування для визначення ступеня адаптації англіцизмів у мовленні пересічних носіїв мови.

Сучасність та новаторство даної теми полягає у виявленні реального співвідношення ступеня адаптації англомовного запозичення у мові та мовленні  пересічних носіїв мови.

Актуальність теми випливає із активізації процесу запозичення , який знаходить своє втілення у медіа просторі,котрий є найбільш відкритим  для новоутворень на сучасному етапі.

·                  Тема дослідження: "Новела "Портрет містера В.Г." Оскара Вайльда в контексті художньої шекспіріани"

Документ, яким затверджено експеримент: договір з Класичним приватним університетом

Адреса дослідження: Український міжуніверситетський  шекспірівський центр

Науковий керівник, консультант: Торкут Наталія Миколаївна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри англійської філології та зарубіжної літератури Класичного приватного університету, директор Українського  міжуніверситетського  шекспірівського центру

Термін проведення: 2012-2013н.р.

Стислий зміст: актуальність даного дослідження визначається незгасаючим інтересом наукової спільноти до вивчення шекспірівського дискурсу, а також появою великої кількості артефактів, пов’язаних з особистістю В.Шекспіра. Наукова новизна роботи полягає в тому, що у вітчизняному літературознавстві на сьогодні ще не існує жодної фундаментальної праці чи статті, які б були присвячені новелі "Портрет містера В.Г." О.Вайльда. Проблема визначення місця цієї новели в контексті художньої шекспіріани все ще залишається нерозв’язаною. Мета роботи полягає в тому, щоб виявити особливості поетики новели О.Вайльда "Портрет містера В.Г.", з’ясовуючи характер взаємодії вимислу і факту в художньому просторі твору та його зв'язок з шекспірівським дискурсом.

На реалізацію цієї мети спрямували розв’язання наступних завдань:

-            окреслили основні вектори впливу В.Шекспіра на розвиток світової культури;

-            зібрали і систематизували інформацію про біографічні твори, в центрі яких постать В.Шекспіра;

-            запропонували історико-літературний огляд і типологію творів про В.Шекспіра;

-            з’ясували витоки і характер інтересу О.Вайльда до особистості й творчості В.Шекспіра;

-            проаналізували композиційну будову та жанрову специфіку новели;

-            виявили особливості художньої репрезентації Шекспірового слова та авторського вимислу в тексті новели;

-    визначили, до якого типу біографічних текстів належить твір О.Вайльда.

Об'єктом дослідження стала новела Оскара Вайльда "Портрет містера В.Г." Предметом дослідження є характер репрезентації фактів шекспірівської біографії та художнього вимислу в тексті новели Оскара Вайльда. Методи дослідження: в роботі застосовано елементи порівняльного і типологічного підходів, а також методика пильного читання художнього тексту.

Результати даної роботи можуть бути використані на уроках світової літератури в 9 класі при вивченні творчості В.Шекспіра, у 10 класі при знайомстві з літературною спадщиною О.Вайльда та у вузах при аналізі доробків славетних митців.