(винахідницької, наукової, літературної), можна створити загальну теорію творчості, яка, в свою чергу, дасть новий поштовх розвитку окремих теорій.

Теорія Альтшуллера виходить із того, що завдання бувають різними і їх неможливо розв´язувати взагалі. Спершу необхідно з´ясувати, чому легко розв´язуються прості завдання і важко — складні. У всій сукупності творчих завдань було виокремлено п´ять їх рівнів:

   1. Завдання, під час розв´язання яких використовують призначені для цього засоби. Знаходять їх у межах однієї вузької спеціальності, обравши одне рішення кількох загальноприйнятих і очевидних варіантів. Сам об´єкт при цьому залишається без змін.

   2. Завдання, розв´язання яких вимагає певної видозміни об´єкта. При цьому з десятків варіантів доводиться обирати оптимальний. Засоби розв´язання таких завдань належать до однієї галузі техніки.

   3. Завдання, розв´язання яких приховане серед сотень неправильних, оскільки об´єкт, що вдосконалюється, має бути значно змінений. Прийоми розв´язання таких завдань знаходять в інших галузях техніки.

   4. Завдання, у процесі розв´язання яких об´єкт, що вдосконалюється, змінюється повністю. Пошук рішень, як правило, відбувається не у сфері техніки, а в сфері науки.

   5. Завдання, розв´язання яких досягається зміною всієї технічної системи, до якої належить об´єкт, що вдосконалюється. Кількість проб і помилок за таких обставин зростає до сотень тисяч і мільйонів. Здебільшого засоби розв´язання завдань цього рівня знаходяться за межами тогочасних можливостей науки. Тому традиційно розв´язанню винахідницького завдання передує наукове відкриття.

   Ефективним прийомом розв´язання винахідницьких завдань є переведення їх з вищих рівнів на нижчі. Якщо, наприклад, завдання четвертого чи п´ятого рівнів, послуговуючись спеціальними прийомами, перевести на перший або другий рівень, то далі спрацює звичайний для такої ситуації механізм їх розв´язання. Головне, щоб навчитися швидко звужувати пошукове поле, перетворюючи «складне» завдання на «просте».

   Творчі, винахідницькі завдання стають такими, оскільки містять у собі суперечності, в подоланні яких виявляється сутність творчого процесу.

   ТРВЗ застосовують і для виховання та розвитку мислення людини. Головне місце в ній належить життєвій стратегії творчої особистості (ЖСТО) та розвитку творчої уяви (РТУ). Як відомо, творчість — це діяльність, яка на основі реорганізації наявного досвіду і формування нових комбінацій знань породжує нове. Виявляється вона на різних рівнях. Для одного рівня творчості характерне використання наявних знань і розширення галузі їх застосування; на іншому створюється абсолютно новий підхід, що змінює усталений погляд на об´єкт або галузь знань. Суть креативності (творчості) як психологічної властивості полягає в інтелектуальній активності й чутливості до побічних продуктів діяльності. Творча особистість бачить результати, які становлять принципову новизну, а нетворча — лише результати, які стосуються досягнення мети (доцільні результати).

Автор розробник: Г. Альтшуллер.

Колектив, що впроваджує дану інновацію: Глобинська гімназія №1 ім. В.Є.Курченка.

Освітня галузь: навчання. Виховання

Результати: формування конкурентоспроможної, всебічно розвиненої творчої особистості. За роки існування гімназії ми маємо 130 переможців ІІ етапу учнівської олімпіади з базових дисциплін, 254 призери, 31 призера ІІІ етапу. Учителями та учнями підготовлено 63 науково-дослідницьких проектів, всі вони стали призерами І районного етапу , 34 роботи стали призерами ІІ обласного етапу конкурсу-захисту МАН, 2 роботи – призером та дипломантом ІІІ Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН.

Форма поширення здобутків: обмін досвідом на засіданнях МО вчителів-предметників, публікація методичних матеріалів.

 

 

1.5.             Підтримка роботи з обдарованими і талановитими дітьми і молоддю

Система роботи педколективу Глобинської гімназії №1 ім. В.Є.Курченка з обдарованими дітьми направлена на об’єднання зусиль школи та сім’ї для пошуку, розвитку, навчання, виховання, підтримки обдарованих дітей; здобуття ними практичних навичок та оволодіння знаннями в сфері науки, культури, мистецтва, фізичної культури та спорту для задоволення їхніх потреб у професійному самовизначенні; створення оптимальних умов щодо творчої реалізації їх здібностей.

Пошук обдарованої молоді проходить через психодіагностичні та моніторингові дослідження, поновлення банку даних обдарованих дітей; Розвиток і творча реалізація здібностей учнів забезпечується роботою різнопланових творчих і наукових учнівських об’єднань, участю в просвітницьких конкурсах, олімпіадах, турнірах, акціях.

            Предметно-методичні тижні проводяться з метою підвищення інтересу учнів до навчання; їх зацікавленості навчальними предметами, розвитку творчо мислячої особистості.

             Олімпіадна група створена з метою пошуку, розвитку обдарованих дітей з навчальних предметів, поглиблення їх теоретичних і практичних умінь та навичок, їх участі у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін.

             Науковий клуб «Думка» має за мету сприяння розвитку наукового світогляду, творчих здібностей учнів, навиків самостійної роботи з науковою та довідковою літературою, поглиблення знань з базових предметів. Участь у різнопланових просвітницьких учнівських конкурсах, очно-заочних масових заходах, турнірах, акціях дає можливість творчій, обдарованій особистості само реалізуватися в сучасному суспільстві, відчути свою значимість в житті, утвердитися в своїх переконаннях і сподіваннях.

Триває робота в такому стратегічному напрямку як розвиток творчої особистості, виконання  шкільної та районної програми „ Обдаровані діти”. Їхня головна мета – виробити підхід до кожної дитини, якомога раніше виявити її здібності, схильності вчасно підтримати обдарованість, розвивати талановитість. Протягом 2003-2004 н.р. в гімназії було розпочато створення банку даних обдарованих дітей, ця робота продовжується.

          Доволі високий рівень навчально-виховного процесу в  гімназії та роботи з обдарованими учнями зокрема підтвердилися  результатами районних та обласних олімпіад з базових дисциплін, конкурсу-захисту учнівських науково-дослідницьких робіт МАН, участю в різноманітних дитячих конкурсах.

 У 2012-2013 н.р. учні Глобинської гімназії №1 ім.В.Є.Курченка приймали активну участь у роботі Малої Академії наук, Всеукраїнській олімпіаді з базових дисциплін, математичних конкурсах «Кенгуру», ім.Остроградського, ім.. М.Кравчука, конкурсі знавців укр.мови ім..П.Яцика, ім.. Т. Шевченка, заходах, присвячених 75-річчю з дня народження М.С.Вінграновського, природознавчій грі «Геліантус»  та ін.